Trung tâm tư vấn và dịch vụ KHKT

217

"

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH DAK LAK                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                    Số:  117/2003 QĐ-LHH                                        

                                                            Buôn Ma Thuột, ngày 06 tháng 10 năm 2003

      

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Khoa học – Công nghệ tỉnh Dak Lak

LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH DAKLAK

 • Căn cứ Luật Khoa học – Công nghệ được Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 09/06/2000;
 • Căn cứ nghị định số 81/HĐBT ngày 17/10/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Khoa học – Công nghệ;
 • Căn cứ Quyết định số 3031/QĐ-UB ngày 03/10/2001 của UBND Tỉnh về việc thành lập Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Dak Lak;
 • Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hội nhiệm kì I đã được UBND Tỉnh phê duyệt và ban hành kèm theo Quyết định số 3031/QĐ-UB ngày 03/10/2001;

Căn cứ công văn số 1829/CV-UB ngày 29/07/2003 của UBND Tỉnh cho phép Liên hiệp hội thành lập Trung tâm tư vấn và Dịch vụ Khoa học – Công nghệ  tỉnh Dak Lak;

 • Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Liên hiệp hội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

 1. Nay thành lập Trung tâm tư vấn và Dịch vụ Khoa học – Công nghệ  tỉnh      Dak Lak (sau đây gọi tắt là Trung tâm);tên giao dịch bằng tiếng Anh: Dak Lak Center for Science and Technology Consultancy and Sevvice, viết tắt là CSTC.
 2. Trung tâm là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên hiệp hội, hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải về tài chinh và cơ sở vật chất; tuân thủ Pháp luật Việt Nam và Quy chế Tổ chức hoạt động của Liên hiệp hội đã được UBND tỉnh phê chuẩn.
 3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu để hoạt động, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Dak Lak, có bộ máy quản lý, trụ sở giao dịch đặt tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Điều 2.

          Trung tâm được phép hoạt động tư vấn và dịch vụ khoa học – công nghệ về các lĩnh vực sau đây.

 1. Các đề án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, đề tài , dự án khoa học – công nghệ môi trường;
 2. Các nguồn vốn đầu tư của các dự án phát triển Khoa học – Công nghệ và kinh tế - xã hội (kể cả đầu tư nước ngoài)
 3. Các thiết bị, dây chuyền: Sản xuất, chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản: Sản xuất, khai thác, bảo vệ tài nguyên, môi trường; ứng dụng năng lượng sạch.
 4. Các báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 5. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ khoa học - kỹ thuật.
 6. Thông tin tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học.
 7. Nghiên cứu, tổ chức sản xuất thử nghiệm các tiến bộ kỹ thuật; giới thiệu chuyển giao công nghệ.
 8. Các hoạt động khác về tư vấn và dịch vụ Khoa học – Công nghệ.

Điều 3.

          Văn phòng Liên hiệp hội, bộ phận kế toán – Tài vụ Liên hiệp hội, các tổ chức, cá nhân có liên quan và giám đốc Trung tâm thi hành Quyết định này kể từ ngày kí.

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT TỈNH ĐĂK LĂK

                                                                      Chủ tịch

                                                                         (Đã ký)

                                                                         Nguyễn An Vinh

"

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN