Vusta họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ IX

64

Vusta họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ IX

Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ IX được thành lập theo Quyết định số 296/QĐ-LHHVN ngày 09/4/2024 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam (Vusta) với 13 thành viên.

tm-img-alt

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội IX(nhiệm kỳ 2025-2030)Phan Xuân Dũngchủ trìphiên họp.

Dự kiến Đại hội đại biểu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2025-2030) của Vusta sẽ được tổ chức vào khoảng quý III-IV năm 2025 sau khi các Liên hiệp hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 vào quý I-III năm 2025.

Tại cuộc họp, Thổng Thư ký,Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ giúp việc Nguyễn Quyết Chiến đã báo cáo kết quả hoạt động của Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện từ khi thành lập đến nay và trình bày dự thảo kế hoạch hoạt động, dự kiến phân công nhiệm vụ của các thành viên Tiểu ban Văn kiện; các thành viên Tiểu ban Văn kiện đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo các đề cương Báo cáo Đại hội IX, bao gồm: Báo cáo Chính trị Đại hội IX;  Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của Hội đồng Trung ương và Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII;  Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 của Liên hiệp Hội Việt Nam; Báo cáo về việc thực hiện Điều lệ Liên hiệp Hội Việt Nam.

Kết luận phiên họp, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Phan Xuân Dũng đã chỉ đạo trong thời gian tới cần nghiên cứu xây dựng Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời Tiểu ban Văn kiện cần hết sức khẩn trương triển khai các công việc theo kế hoạch với phương thức làm việc “song song”, vừa xây dựng dự thảo các Báo cáo nêu trên, vừa trình xin ý kiến góp ý, tổng hợp và hoàn thiện để kịp tiến độ, bảo đảm chất lượng các văn kiện trước khi trình Ban Bí thư xem xét theo quy định.

Lê Như Quân

Nguồn: vusta.vn

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN