Quy hoạch chung xây dựng xã Ea Bung, huyện Ea Súp đến năm 2035

535

Vừa qua, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Ea Bung, huyện Ea Súp đến năm 2035.

Tham dự cuộc họp có các thành viên trong Hội đồng, đại diện lãnh đạo UBND huyện Ea Súp và Cơ quan tư vấn Đồ án trên. Tiến sĩ Vương Hữu Nhi, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng.

tm-img-alt

Xã Ea Bung có diện tích tự nhiên 29.785,8 ha, dân số toàn xã là 1.026 hộ tương đương với 3.565 khẩu (niên giám thống kê huyện Ea Súp năm 2021) với 8 đồng bào dân tộc anh em cùng chung sống. Xã đã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã luôn được triển khai đồng bộ trên địa bàn các thôn và luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

Sau khi nghe cơ quan tư vấn báo cáo thuyết minh đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Ea Bung, huyện Ea Súp đến năm 2035, các thành viên trong Hội đồng phản biện đã góp ý một số nội dung. Cụ thể: Bản thuyết minh Đồ án có 142 trang, chưa kể trang bìa, mục lục, danh mục bảng biểu, chữ viết tắt, 5 bản đồ minh họa các nội dung của Đồ án. Đồ án gồm 4 phần chính, các nội dung của Đồ án đã dựa vào các văn bản quy phạm pháp luật, bám sát các nội dung theo yêu cầu của quyết định 2754/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND huyện Ea Súp “Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2035” .

Đồ án đã nêu bật được tính cấp thiết, đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, phân tích tiềm năng và đưa ra những dự kiến về quy hoạch chung xây dựng xã Ea Bung. Về cơ bản, Đồ án quy hoạch đã đạt được những nội dung quan trọng làm cơ sở để xây dựng và phát triển xã Ea Bung nói riêng, huyện Ea Súp nói chung.

Tuy nhiên, trong báo cáo thuyết minh cũng còn nhiều nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp. Đây là một công trình khoa học nên cần được trình bày ngắn gọn, súc tích có cơ sở khoa học và thực tiễn. Có nhiều nội dung đã sử dụng các báo cáo tổng kết của một số ngành, phân tích còn dài dòng. Mặt khác, về mặt tu từ cũng cần phải xem xét lại để báo cáo rõ ràng, trong sáng hơn.

Liên hiệp hội đã tổng hợp các ý kiến tư vấn, phản biện của Hội đồng gồm 11 trang và gửi về UBND huyện Ea Súp và cơ quan tư vấn  nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh để công tác quy hoạch chung xây dựng xã Ea Bung phù hợp, có tính khả thi, hiệu quả nhất.

Phạm Thị Trâm

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN