Một số hình ảnh tuyên truyền, đôn đốc Hội thi (P2)

486

Ban Tổ chức, tổ thư kí Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ IX UBND huyện Ea Sup

Ban Tổ chức, tổ thư kí Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ IXviệc với UBND huyện Lắk

Ban Tổ chức, tổ thư kí Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ IX làm việc với UBND huyện M Đrắk

BÌNH LUẬN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN