Quyết định số 4435- QĐ/TU

Quyết định số 4435- QĐ/TU

14/07/2015 14:41:42 GMT+7

                   TỈNH ỦY DAK LAK                                                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

     Số 4435- QĐ/TU                                                                     Buôn Ma Thuột, ngày 07 tháng 06 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Đảng đoàn Liên hiệp

các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Dak Lak.

 • Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X;
 • Căn cứ Quy định số 23 – QĐ/TW, ngày 31/10/2006 của Bộ Chính trị;
 • Căn cứ kế hoạch số 02 – KH/TW, ngày 11/04/2007 của Bộ chính trị “về tổ chức thực hiện Nghị quyết, Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa X về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, Mặt trận tổ quốc, Đoàn thể chính trị - Xã hội”;
 • Căn cứ Quyết định số 2585 – QĐ/TU, ngày 06/07/2000 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ”;
 • Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Thành lập Đảng đoàn Liên Hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Dak Lak, gồm có 07 đồng chí có tên sau đây:

 1. Đ/c Nguyễn An Vinh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, làm Bí thư Đảng đoàn;
 2. Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, làm Phó Bí thư Đảng đoàn;
 3. Đ/c Nguyễn Công Bá, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, Chủ tịch Hội làm vườn, Chủ tịch Hội BVTN& MT, làm ủy viên;
 4. Đ/c Y Ghi Niê, Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở KHCN, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, làm ủy viên;
 5. Đ/c Cao Minh Toàn, Phó giám đốc Sở Y tế, UVTV Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, Chủ tịch Hội châm cứu, Phó chủ tịch Hội Y dược, làm ủy viên;
 6. Đ/c Vũ Văn Đông, Phó giám đốc Sở NN& PTNT tỉnh, UVTV Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, Chủ tịch Hội nuôi ong, làm ủy viên;
 7. Đ/c Đoàn Văn Thanh, UVBCH Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, Chánh văn phòng Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, làm ủy viên.

Điều 2: Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Dak Lak có nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định tại Điều 42, Điều 43 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khóa X và Điểm 50 Quy định 23 – QĐ/TW, ngày 31/10/2006 của BCH Trung ương Đảng về “quy định thi hành Điều lệ Đảng” như sau:

 • Đảng đoàn lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện Cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, phương hướng nhiệm vụ chính trị, tổ chức, cán bộ của ngành, đơn vị; quyết định những vấn đề về tổ chức, cán bộ theo phân công, phân cấp quản lý cán bộ; phối hợp với các cấp ủy đảng để xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh; chịu trách nhiệm trước cấp ủy cùng cấp về các đề xuất và quyết định của mình.
 • Đảng đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số.
 • Đảng đoàn họp định kỳ 3 tháng 1 lần, họp bất thường khi cần.
 • Đảng đoàn sử dụng bộ máy giúp việc gồm một số cán bộ, đảng viên kiêm nhiệm trong cơ quan.

Điều 3: Các ban Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh và các đồng chí có tên trên căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:                                                                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Như điều 2;                                                                                                            PHÓ BÍ THƯ

- Lưu VPTU + BTCTU                                                                                                   (Đã ký)

                                                                                                                              Hoàng Trọng Hải

 

Thứ bảy, 27/11/2021 03:33:05 PM

Bình chọn

Bạn thấy nội dung của website như thế nào ?

Bình chọn

Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 4,003,513

Đang online: 64