Cư Mgar: Thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện