Liên hiệp hội và các hội thành viên có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Liên hiệp hội và các hội thành viên có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

29/11/2018 09:45:20 GMT+7

Liên hiệp hội và các hội thành viên có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

                                                                                            TS. Vương Hữu Nhi

 Chủ tịch LHCHKHKT tỉnh

I. Mở đầu

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam từ Trung ương đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thể hiện được tính chất chính trị - xã hội, đại diện cho lực lượng trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vai trò, vị trí và uy tín trong xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ngày càng được nâng cao. Hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt: tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; bảo vệ môi trường; giáo dục và đào tạo; thông tin và phổ biến kiến thức; phát triển cộng đồng và xoá đói giảm nghèo; động viên phong trào quần chúng tham gia hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ; tôn vinh trí thức; hợp tác trong và ngoài nước…Đặc biệt, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đã có những đóng góp tích cực vào việc hoạch định đường lối đổi mới của Đảng và các dự án phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có nhiều hình thức tổ chức hoạt động để tập hợp, thu hút trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng, phát triển đất nước.

Đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk (Liên hiệp hội) được thành lập theo Quyết định số 3013/Qđ-UB ngày 3/10/2001 của UBND tỉnh Đắk Lắk đến nay đã tròn 17 năm. Lúc mới thành lập, Liên hiệp hội có 11 hội thành viên, đến nay có 22 Hội, với trên 15.000 hội viên. Đặc biệt trong 10 năm qua từ khi Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khoá X) về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. được ban hành, Liên HHCHKH&KT đã lập được nhiều thành tích quan trọng sau:

II. Một số kết quả quan trọng góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo bệ an ninh quốc phòng

1. Thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức

- LHCH tham mưu Tỉnh ủy, UBND, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiến hành rà soát, đánh giá, đồng thời có kế hoạch bố trí sử dụng đội ngũ trí thức một cách hợp lý; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều chính sách thu hút nhân tài. Trong quản lý, bố trí công tác cho trí thức, các cấp uỷ, chính quyền phù hợp, tạo môi trường thuận lợi để trí thức phát huy năng lực. Hàng năm, tỉnh đều tổ chức các cuộc gặp mặt đầu xuân đối với trí thức và đội ngũ trí thức để lắng nghe, giải quyết những đề xuất, kiến nghị. Cùng với việc xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức là việc đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật, phục vụ công tác nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao khoa học và công nghệ trên địa bàn, coi đây là khâu quan trọng cũng là khâu đột phát để phát triển kinh tế xã hội.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thường xuyên làm tốt việc tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức của tỉnh. Đồng thời, tạo điều kiện và cơ chế để đội ngũ trí thức thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia tích cực vào quá trình hoạch định chính sách của cấp ủy Đảng và chính quyền, đặc biệt là các đề án, dự án, công trình quan trọng, có liên quan tới lĩnh vực xã hội và môi trường như các công trình thủy điện, thủy lợi, du lịch, giao thông, xây dựng, khai thác tài nguyên, quy hoạch dân cư...

2. Phát triển của đội ngũ trí thức

- Trong những năm qua, cùng với sự phát triển về mọi mặt của tỉnh, đội ngũ trí thức tăng nhanh về số lượng, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Tính đến cuối năm 2017, tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh là 46.265 người, trong đó: khối hành chính sự nghiệp của tỉnh là 44.768 người; khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong toàn tỉnh là 1.497 người.

Về cơ cấu: Nữ có 29.039 người, chiếm tỷ lệ 62,76%; dân tộc thiểu số có 5.978 người, chiếm tỷ lệ 12,92%; về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cao đẳng, đại học có 31.753 người, chiếm 68,63%, trình độ trên đại học có 1.417 người, chiếm 3,06%; trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên có 5.624 người, chiếm tỷ lệ 12,15%.

Đội ngũ trí thức tham gia công tác quản lý, lãnh đạo ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh đã luôn phát huy tốt vai trò và khả năng của mình, không ngừng nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, góp phần quan trọng vào sự đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị. Trong sản xuất và đời sống, đội ngũ trí thức đã luôn phát huy vai trò quan trọng, nhanh chóng tiếp cận, làm chủ và ứng dụng có kết quả nhiều thành tựu khoa học vào sản xuất và đời sống.

Đội ngũ trí thức ngày càng quan tâm về địa bàn nông thôn, tạo được mạng lưới ở cơ sở và tham gia nhiều hơn về nhiệm vụ trực tiếp đào tạo, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ đến vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao dân trí và cải thiện đời sống của Nhân dân.

3. Đội ngũ trí thức tham gia quá trình củng cố, tăng cường khối đoàn kết dân tộc ở địa phương

Là tỉnh có 47 dân tộc anh em cùng chung sống, đội ngũ trí thức là nhân tố hết sức quan trọng trong quá trình củng cố, tăng cường khối đoàn kết dân tộc ở địa phương.

Đội ngũ trí thức của tỉnh đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, vận động người dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là đối với những vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; đồng thời, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc cũng như việc phổ biến, áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào trong lao động, sản xuất để cải thiện đời sống Nhân dân cũng như vận động người dân chung tay, góp sức xây dựng nông thôn và đời sống văn hoá mới.

4. Tham gia xây dựng hệ thống chính trị

Đội ngũ trí thức giữ các chức vụ quan trọng trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, phát huy tốt vai trò, khả năng lãnh đạo, quản lý và điều hành. Số cán bộ có trình độ đại học và sau đại học ngày càng tăng[1]. Một số trí thức được bố trí làm công tác lãnh đạo, quản lý đã phát huy tốt năng lực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp. Nhiều trí thức trẻ thể hiện tính năng động, sáng tạo, thích ứng với kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; một số trí thức người Đắk Lắk định cư ngoài tỉnh và nước ngoài về tham gia một số chương trình đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Tham gia quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế- xã hội

Đội ngũ trí thức đã phát huy có tốt vai trò trong việc đề xuất chủ trương, chính sách nhằm khai thác có hiệu quả các lợi thế của vùng, tham gia vào công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cũng như nhanh chóng tiếp cận, làm chủ và ứng dụng có hiệu quả nhiều thành tựu khoa học, nhất là để phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Quy mô đào tạo của các trường từ trung cấp chuyên nghiệp đến cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Từ năm 2008 đến nay, các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng cho trên 40.000 học viên, sinh viên.

Đội ngũ trí thức ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển về cả số lượng và chất lượng. Là lực lượng trực tiếp tiếp nhận, làm chủ và sử dụng có hiệu quả các thiết bị, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mẫu mã và chất lượng sản phẩm, góp phần khẳng định thương hiệu và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và thế giới, nhất là trên lĩnh vực sản xuất, chế biến cà phê, nông, lâm sản là các mặt hàng thế mạnh của tỉnh.

6. Tham gia đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động.

Trong công tác đấu tranh chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, đội ngũ trí thức nói chung và trí thức là người dân tộc thiểu số tại chỗ nói riêng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc vạch trần các âm mưu, luận điệu xuyên tạc và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Tuyên truyền cho cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như âm mưu, bản chất phản động của các thế lực chống phá. Đội ngũ trí thức đã đóng góp quan trọng vào các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển so với các địa phương khác trong cả nước.

III. Tồn tại và hướng phát triển

Tuy nhiên, hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật còn những khuyết điểm, yếu kém: chưa tập hợp được đông đảo trí thức khoa học và công nghệ, trí thức trẻ, trí thức trong doanh nghiệp và trí thức ở  trong và ngoài tỉnh; nội dung và phương thức hoạt động còn hạn chế, thiếu tính chuyên nghiệp; việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội thành viên và hội viên của các hội thành viên chưa đạt hiệu quả cao.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phấn đấu trong thời gian đến phát triển mạnh mẽ thật sự là tổ chức chính trị - xã hội được Đảng và Nhà nước tin cậy.

Tiếp tục phát huy chức năng tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội thành viên và hội viên của các hội thành viên, góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh và đất nước.

 Phát huy dân chủ, tinh thần yêu nước, tính sáng tạo và tính tích cực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là nội dung chủ yếu của quá trình đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đắk Lắk; phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; góp phần quyết định đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.

 [1] Tỉnh Đắk Lắk có trên 46.265 cán bộ công nhân viên chức; giáo sư 3 người, phó giáo sư 34 người; tiến sĩ 79 người (dân tộc thiểu số 6 người), thạc sĩ 591 người (dân tộc thiểu số 55 người), đại học trên 30.000 người. Hiện nay, 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh có trình độ đại học trở lên; 97% công chức chuyên môn có trình độ đại học và trên đại học, tăng trên 20% so với năm 2008.

 

Thứ bảy, 20/07/2019 04:43:24 PM

Bình chọn

Bạn thấy nội dung của website như thế nào ?

Bình chọn

Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 2,447,586

Đang online: 184