Hội thảo khoa học: Hãy không để vị thành niên phải trả giá về sức khỏe sinh sản