Liên hiệp hội Đắk Lắk tổng kết hoạt động năm 2015

Liên hiệp hội Đắk Lắk tổng kết hoạt động năm 2015

26/01/2016 14:27:36 GMT+7

Ngày 22/01/2016, Liên hiệp hội Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015. Trong năm 2015, Liên hiệp hội Đắk Lắk đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Cảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Về Công tác chính trị, tư tưởng, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng: Liên hiệp hội đã tổ chức đi thăm, chúc Tết và tặng quà cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Liên hiệp hội và một số hộ nghèo, đối tượng chính sách người dân tộc thiểu số của Buôn kết nghĩa H’Ring thuộc xã Ea H'đinh - huyện Cư M’Gar nhân dịp đầu xuân Ất Mùi 2015; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về khoa học, công nghệ; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Chương trình 06-CTr/TU ngày 31/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH & KT tỉnh; Chương trình 944/CTr-UBND và Công văn số 3785/UBND-TH của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Tuyên truyền, hưởng ứng các ngày lễ lớn trên Trang thông tin điện tử.

Về công tác xây dựng và phát triển tổ chức: Liên hiệp hội đã làm việc với một số Sở, ngành để đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác, bàn kế hoạch phối hợp công tác trong năm 2016; tổ chức cho công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đi tham quan và học tập kinh nghiệm hoạt động tại các Liên hiệp hội khu vực phía Nam; củng cố, kiện toàn, luân chuyển một số cán bộ của Liên hiệp hội: Bầu chức danh Tổng thư ký, bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm tra và uỷ viên Ban Chấp hành Liên hiệp hội khoá III, nhiệm kỳ 2011-2016; kiện toàn Ban Biên tập website (dakusta.org.vn) và tập Thông tin Khoa học Kỹ thuật của cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Văn phòng Liên hiệp hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020; kết nạp thêm 02 quần chúng vào Đảng; tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Quy chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ sáng tạo khoa học kỹ thuật thay thế Quyết định số 1687/QĐ-UBND ngày 11/9/2006 và kiện toàn nhân sự Hội đồng Bảo trợ và quản lý Quỹ, phê duyệt nhân sự Ban Quản lý; phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ để hoàn chỉnh Quy chế hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội tỉnh trên cơ sở Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ trình UBND tỉnh ban hành.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết Liên hiệp hội năm 2015

Về hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức: Xuất bản Kỷ yếu Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ II; xuất bản 02 số tập Thông tin Khoa học và Kỹ thuật; tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ V (2014-2015) và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ III; hoàn thành việc nâng cấp trang thông tin điện tử của cơ quan; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (Chi cục Bảo vệ môi trường) tổ chức tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường nông thôn cho nông dân, hội viên và đoàn viên thanh niên tại huyện Krông Pắk với hơn 80 đại biểu tham dự; xây dựng đề cương thuyết minh nhiệm vụ phổ biến kiến thức năm 2015 trình Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phê duyệt; Trang thông tin điện tử (www.dakusta.org.vn) của Liên hiệp hội thường xuyên cập nhật đăng tin, bài về những thông tin, hoạt động của Liên hiệp hội, các hội thành viên, các thông tin hữu ích, quan trọng trong và ngoài tỉnh.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và tư vấn, phản biện, giám định xã hội: Liên hiệp hội đã làm việc với Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê trao đổi về mô hình phát triển hồ tiêu ở Gia Lai và Đắk Lắk, qua đó trao đổi cơ hội hợp tác giữa 02 đơn vị trong thời gian tới; phối hợp với Sở KH&CN, Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Phát triển cây tiêu và ứng dụng choái tiêu sống Núc Nác trong trồng tiêu”; tổ chức thành công Hội thảo khoa học: “Những đóng góp của đội ngũ trí thức Đắk Lắk trong 30 năm đổi mới”; thực hiện, báo cáo và nghiệm thu kết quả đề tài khoa học “Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” và giao nộp các sản phẩm đề tài cho Sở KH&CN; phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên nhiên (trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) và Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh tổ chức thành công khoá Hội thảo - tập huấn: “Thúc đẩy cộng đồng tham gia quản lý rừng bền vững tại Đắk Lắk”; phối hợp với Trạm Khuyến nông, Phòng Nông nghiệp các huyện: Ea Kar, M’Drăk, Lắk, Krông Pắk tiến hành trồng khảo nghiệm chuyển giao ứng dụng và bảo tồn nguồn gen giống lúa Nếp kê, Nếp đập, LC408 và VN121 trên địa bàn các huyện; đề xuất 02 nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2016 với Trung ương và địa phương là đề tài “Bảo tồn nguồn gen và chuyển giao giống lúa nếp Kê, nếp Đập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” và đề tài “Ứng dụng kỹ thuật nông lâm kết hợp vào xây dựng mô hình sinh thái xanh, ngăn ngừa thái hóa đất và hoang mạc hóa, tạo ra sinh kế bền vững cho cộng đồng dân tộc thiểu số buôn Ea Pri - xã Ea Wer - huyện Buôn Đôn - tỉnh Đắk Lắk”.

Về hoạt động tôn vinh trí thức, khuyến khích và thúc đẩy phong trào sáng tạo KHCN: Phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức buổi gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức và báo giới đầu xuân Ất Mùi 2015. Qua đó, tạo điều kiện cho các giới đóng góp ý kiến để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; tổ chức buổi Toạ đàm nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, qua đó các trí thức, nhà khoa học của các Viện, Trường, Trung tâm nghiên cứu và các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh có dịp gặp mặt giao lưu, trao đổi, chia sẻ thông tin kinh nghiệm trong các hoạt động nghiên cứu khoa học; những sự kiện, vấn đề liên quan đến ngày khoa học công nghệ; việc ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống. Đồng thời tôn vinh, biểu dương những trí thức, nhà khoa học tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp khoa học công nghệ của tỉnh nhà; tổ chức thành công Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ III.

                                                          Tác giải bài viết: Đoàn Văn Thanh

Thứ hai, 24/02/2020 09:07:18 AM

Bình chọn

Bạn thấy nội dung của website như thế nào ?

Bình chọn

Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 3,183,894

Đang online: 106